Söndag
08
Augusti

Årsmöte Hembygdsföreningen


Söndag 08 Augusti Södra Renbergsvattnets skolhus

Kl 12.00

Hembygdsföreningen


 

Söndag
08
Augusti

Majstämma


Söndag 08 Augusti Södra Renbergsvattnets skolhus

Kl 13.00

Härmed inbjudes till traditionell men försenad Majstämma

Varmt välkomna
Allan Lindgren
Byaålderman

Efter mötet bjuds alla på fika på ett smittsäkert sätt!

 

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare samt val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Dagordningens fastställande.
4. Kallelsen till mötet.
5. Föregående års protokoll.
6. Kassarapport.
7. Ansvarsfrihet.
8. Ny ålderman samt kassör.
9. Val av revisorer.
10. Rapport vattennivån.
11. Rapport om och regler för fisket.
12. Frågor angående allmänningarna.
13. Frågor om Byamännens, Södra skolhusföreningen och Idrottsföreningens eventuella samarbete i vissa frågor.
14. Information om Sockenvägen (väg 807) och enskilda vägen Norra Renbergsvattnet.
15. Information från Hembygdsföreningen.
16. Information från Kyrkstigen.
17. Övriga frågor.
18. Avslutning.