08Aug

Majstämma

Publicerad onsdag 7 juli

Kl 13.00

Härmed inbjudes till traditionell men försenad Majstämma

Varmt välkomna
Allan Lindgren
Byaålderman

Efter mötet bjuds alla på fika på ett smittsäkert sätt!

 

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare samt val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Dagordningens fastställande.
4. Kallelsen till mötet.
5. Föregående års protokoll.
6. Kassarapport.
7. Ansvarsfrihet.
8. Ny ålderman samt kassör.
9. Val av revisorer.
10. Rapport vattennivån.
11. Rapport om och regler för fisket.
12. Frågor angående allmänningarna.
13. Frågor om Byamännens, Södra skolhusföreningen och Idrottsföreningens eventuella samarbete i vissa frågor.
14. Information om Sockenvägen (väg 807) och enskilda vägen Norra Renbergsvattnet.
15. Information från Hembygdsföreningen.
16. Information från Kyrkstigen.
17. Övriga frågor.
18. Avslutning.

Börjar Slutar Plats inträde
söndag 8 augusti söndag 8 augusti Södra Renbergsvattnets skolhus