01May

Majstämma

Publicerad fredag 7 april

Kl 13.00
Majstämman genomförs den 1 maj år 2023 kl. 13.00 i Södra Renbergsvattnets skolhus.
I byn boende kallas med två budkavlar. Den ena börjar på norra sidan sjön hos Östen Johansson och slutar hos Kenneth Fahlesson.
Den andre budkaveln börjar på södra sidan sjön hos Mikael Olofsson och slutar hos Lars-Erik Sundbom.
Kallelse sker dessutom genom anslag på byns anslagstavlor samt Renbergsvattnets hemsida.
VARMT VÄLKOMNA
Fredrik Lundström
Byaålderman
Efter mötet bjuds alla på fika.

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Dagordningen fastställande.
 4. Kallelse till mötet.
 5. Föregående års protokoll.
 6. Kassarapport.
 7. Ansvarsfrihet.
 8. Ny ålderman.
 9. Val av revisorer.
 10. Rapport vattennivå.
 11. Rapport om och regler för fisket.
 12. Frågor om allmänningarna samt rapport om arbetsgruppens arbete.
 13. Frågor om samverkansbehov och eventuellt samarbete mellan Byamännen och övriga föreningar i Renbergsvattnet.
 14. Information om Sockenvägen (väg 807) och enskilda vägen Norra Renbergsvattnet.
 15. Information från Hembygdsföreningen.
 16. Information från Kyrkstigen.
 17. Övriga frågor.
 18. Avslutning.

  OBS! Hembygdsföreningen håller årsmöte samma dag och på samma plats kl 12.00

Börjar Slutar Plats inträde
måndag 1 maj måndag 1 maj Södra Renbergsvattnets skolhus